NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Aethiessa floralis
Aethiessa floralis
Morocco
$ 1.50
Aethiessa floralis (A2)
Aethiessa floralis (A2)
Morocco
$ 0.75
Aethiessa martini
Aethiessa martini
Morocco
$ 9.00
Aethiessa martini
Aethiessa martini
Tunisia
$ 9.00
Aethiessa martini (A2)
Aethiessa martini (A2)
Morocco
$ 6.00
Aethiessa rugipennis
Aethiessa rugipennis
Jordan
$ 8.00
Aethiessa rugipennis (A2)
Aethiessa rugipennis (A2)
Jordan
$ 4.00
Agestrata amakerei
Agestrata amakerei
Indonesia: Siberut I.
+50
$ 40.00
Agestrata amakerei
Agestrata amakerei
Indonesia: Siberut I.
48 mm
$ 30.00
Agestrata amakerei
Agestrata amakerei
Indonesia: Siberut I.
+ 45 mm
$ 30.00
Agestrata amakerei (A2) (1 tarsus missing)
Agestrata amakerei (A2) (1 tarsus missing)
Siberut I.
$ 15.00
Agestrata angusta ssp.
Agestrata angusta ssp.
Taliabu I.
+45
$ 17.50
Agestrata angusta ssp.
Agestrata angusta ssp.
Taliabu I.
+50
$ 20.00
Agestrata angusta ssp. (A-)
Agestrata angusta ssp. (A-)
Taliabu I.
+45
$ 15.00
Agestrata arnaudi
Agestrata arnaudi
Indonesia: Talaud I.
+45
$ 25.00
Agestrata arnaudi
Agestrata arnaudi
Talaud I.
+50
$ 30.00
Agestrata augusta
Agestrata augusta
Peleng I.
$ 9.00
Agestrata belitungana
Agestrata belitungana
Indonesia: Bali I.
$ 10.00
Agestrata dehaan
Agestrata dehaan
Indonesia: West Sumatra
$ 7.00
Agestrata orichalca
Agestrata orichalca
Sumatra
$ 4.00