NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Phasmidae sp. 49 (Anchiale buruense - nymph)
Phasmidae sp. 49 (Anchiale buruense - nymph)
Indonesia: Buru I.
130 - 150 mm
$ 8.00
Phasmidae sp. 50 (A-) (Myronides cristulatus)
Phasmidae sp. 50 (A-) (Myronides cristulatus)
Indonesia: Buru I.
110 mm
$ 7.00
Periphetes forcipatus
Periphetes forcipatus
Indonesia: Sulawesi
$ 9.00
Diardia diardi
Diardia diardi
SW Kalimantan
$ 8.00
Aschiphasma annulipes (AA-)
Aschiphasma annulipes (AA-)
Indonesia: Kalimantan
$ 3.50
Aschiphasma annulipes (AA-)
Aschiphasma annulipes (AA-)
Indonesia: Klaimantan
$ 3.50
Diesbachia sp. 1
Diesbachia sp. 1
SW Kalimantan
$ 12.00
Heteropteryx sp. 1
Heteropteryx sp. 1
Indonesia: West Sumatra
155 mm
$ 15.00
Anchiale buruense
Anchiale buruense
Indonesia: Buru I.
WS 110 - 135 mm
$ 12.00
Phasma gigas
Phasma gigas
Indonesia: Buru I.
WS 150 mm
$ 12.00
Diesbachia sophiae
Diesbachia sophiae
SW Kalimantan
WS 170 mm
$ 25.00
Anchiale maculata
Anchiale maculata
Indonesia: Obi I.
$ 15.00
Extatosoma popa
Extatosoma popa
Aru Is.: Wokam I.
WS 133 mm
$ 15.00
Haaniella dehaanii
Haaniella dehaanii
SW Kalimantan
+105
$ 10.00
Extatosoma popapopa
Extatosoma popapopa
Indonesia: West Papua
172 mm
$ 40.00
Extatosoma carlbergi
Extatosoma carlbergi
Indonesia: West Papua
173 mm
$ 40.00
Eurycnema nigrospinosa (unspread)
Eurycnema nigrospinosa (unspread)
Indonesia: West Papua
225 mm
$ 20.00
Haaniela dehaani
Haaniela dehaani
SW Kalimantan
+75
$ 6.00
Haaniela dehaani
Haaniela dehaani
SW Kalimantan
+100
$ 10.00
Haaniela dehaani
Haaniela dehaani
SW Kalimantan
+110
$ 10.00